Inwentaryzacje powykonawcze

mężczyzna w kasku i kamizelcePrzeprowadzamy inwentaryzacje powykonawcze, które pozwalają zweryfikować zgodność przeprowadzonych prac budowlanych z założeniami zawartymi w projekcie. Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna, opracowana przy współpracy z naszą firmą, obejmuje szereg niezbędnych danych, które pozwalają nanieść zmiany na mapę zasadniczą oraz do ewidencji gruntów, budynków i sieci uzbrojenia terenu. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wykonujemy po zakończeniu wszystkich prac budowlanych. Przeprowadzamy wówczas pomiary geodezyjne oraz weryfikujemy rozmieszczenie elementów zagospodarowania terenu.

 

Kiedy wymagana jest geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza?

Inwentaryzację powykonawczą należy wykonać po zakończeniu wszystkich prac związanych z powstawaniem inwestycji. Kwestia ta dotyczy obiektów, które wymagają uzyskania pozwolenia na budowę oraz w przypadku prac modernizacyjnych. Istnieje też kilka wyjątkowych sytuacji, które są narzucane przez organy administracji architektoniczno-budowlanej. Każdy taki przypadek rozpatrywany jest indywidualnie. Warto wspomnieć, iż inwentaryzacja powykonawcza jest obowiązkowa, ponieważ bez niej nie można zgłosić zakończenia budowy ani przedłożyć wniosku o pozwolenie na użytkowanie, co w konsekwencji będzie prowadziło do niemożności wykorzystywania budynku w sposób legalny ani do celów mieszkalnych, ani użytkowych.